Na začátku roku 2023 Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní době. Poprvé bylo ustavičné klanění zavedeno v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.

„Prosím duchovní správce farností, aby o tomto společenství informovali věřící a zprostředkovali přihlášení zájemců, aby členům umožňovali adorace, a tam, kde jich bude více, ve spolupráci s nimi zajistili otevření kostelů v přiměřené době,“ říká arcibiskup Jan Graubner.

Zájemci se mohou přihlásit na Strahovském opatství  prostřednictvím farností, odkud dostanou materiály zase prostřednictvím farností.

Pro přihlášení do tohoto společenství, prosím, kontaktujte duchovního správce farnosti.