Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů církevního práva, Směrnic Arcibiskupství pražského a ostatních norem partikulárního práva i příslušných civilních obecně závazných právních předpisů. Úkolem ekonomické rady je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě církevního majetku farnosti, pokud těmito úkoly nebude biskupem pověřen někdo jiný; péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb místní farnosti a plnění všech úkolů spojených s účastí na správě majetku církve. (ze stanov ekonomických rad farností Arcidiecéze pražské)

Složení ekonomické rady

Předseda: Řehoř J. Žáček OPraem.
Členové: Jaroslav Klápště, Ingrid Růžičková, Jarmila Hindová