Důležité celocírkevní a diecézní pastorační zaměření

Můžeme vycházet z myšlenek arcibiskupa Graubnera při setkání s farnostmi na jaře 2024:

 • Farnost je společenstvím víry, svátostí, charismat a lásky
 • Posláním církve je evangelizace, liturgie a diakonie. Evangelizace je hlásání Božího slova, vyzývat k pokání a ohlašovat Boží království. Liturgie znamená oslavu Boha a posvěcování věřících. Diakonie je praktický projev víry a lásky ve službě

 

Pastorační důrazy farnosti

 1. Prohloubení života farního společenství (liturgie)
 2. Spolupráce farního společenství s komunitou sester boromejek a Domovem sv. Karla Boromejského (diakonie)
 3. Evangelizace společnosti (martyria)

Pastorační plán farnosti 2024

Pravidelné modlitební a farní aktivity: 

 • adorace o prvních pátcích v měsíci 
 • sobota – nešpory v rámci večerní mše
 • biblické hodiny – obvykle on-line formou v úterý od 20:30 1x za 14 dní
 • hodiny katechismu – obvykle on-line formou v úterý od 20:30 1x za 14 dní
 • poslední úterý v měsíci po mši svaté u Sv. Rodiny – modlitba se zpěvy Taizé
 • modlitební setkání v pondělí od 18:45 kostel Sv. Rodiny
 • modlitební skupinka přímluvců čtvrtek po mši svaté kostel Sv. Rodiny
 • modlitby matek — středa a čtvrtek od 19:00 Klub
 • setkání nad tématy každý první čtvrtek od 19:00 v Klubu
 • modlitba sv. růžence u sv. Martina v pátek 20:00, každou neděli u Sv. Rodiny přede mší
 • modlitba sv. růžence za farnost u Sv. Rodiny každou sobotu od 17:30
 • farní výlety — buď v rámci Prahy nebo pěšky v okolí, je možné i vícekrát v roce
 • farní kafe — každá první neděle v měsíci

Leden

 • Živý Betlém 6. ledna
 • Tříkrálová sbírka

Únor

 • 02. 02. (pátek) Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) mše sv. u Sv. Rodiny v 18:00
 • 03. 02. (sobota) Památka sv. Blažeje, svatoblažejské požehnání na konci mše svaté
 • 12. 02. (pondělí) pondělí po Světovém dni nemocných, při mši svaté udílení svátosti nemocných
 • 14. 02. Popeleční středa — mše sv. u Sv. Rodiny v 18:00 s udílením popelce
 • 18. 02. 1. neděle postní – začátek mše svaté litanie ke všem svatým

Březen

 • 01. 03. Zahájení přípravy dětí na první svaté přijímání (každý pátek vždy od 16:45 v Klubu)
 • 02. 03. Duchovní obnova na Strahově
 • v době postní křížové cesty po páteční mši sv., na Petříně vždy v úterý od 20:00
 • 17. 03. – 5. neděle postní – zakrýt kříž u Sv. Rodiny fialovou látkou
 • 19. 03. (úterý) slavnost sv. Josefa, slavná mše u sv. Martina, dopoledne hostíme vikariátní konferenci kněží
 • 24. 03. Květná neděle – zpívané pašije, slavnostní nešpory s obrazovou meditací na Strahově, pozvání farnosti
 • 25. 03. zpovědní den farnosti od 16:30 hod., na závěr mše sv. od 18:00 hod.
 • 28. – 31. 03 – Velikonoční Triduum
  • Zelený čtvrtek – mše v 18:00 s mytím nohou, po mši Adorace v Getsemanech
  • Velký pátek – křížová cesta u Sv. Rodiny 9:00, Velkopáteční obřady u Sv. Rodiny v 16:00, křížová cesta ze Strahova na Petřín od 21:00 
  • Bílá sobota – 09:00 modlitba se čtením, přes den možnost adorace u Božího hrobu, slavnostní vigilie s obnovou křestních slibů ve 20:30 hod. 
  • Velikonoční neděle – mše v 09:00 hod. u Sv. Rodiny, následně v 10:30 u sv. Martina, pozvání na křestní nešpory na Strahov v 17:00 (následně celý velikonoční oktáv)
  • Velikonoční pondělí mše v kostele Sv. Rodiny v 09:00 hod.

Duben

 • 08. 04. Slavnost zvěstování Páně, mše sv. v 18:00 hod v kostele Sv. Rodiny

Květen

 • májové pobožnosti na konci mší svatých ve všední den (pondělí až pátek)
 • 09. 05. Nanebevstoupení Páně – mše svatá v 18:00 v kostele Sv. Rodiny
 • Svatodušní novéna (10. – 18. května) – na začátku každé mše svaté (forma bude upřesněna)
 • 18. 05. Svatodušní vigilie — udělat obřady svatodušní vigilie s prodlouženým čtením (od 20:00) – sobotní mše se posouvá
 • 19. 05. Slavnost Seslání Ducha Svatého — mše svaté jako obvyklou neděli
 • 25. 05 – farní pouť do Hájku pěšky – mše sv. v 11 P. Jan Maria Vianney Dohnal
 • 26. 05 Slavnost Nejsvětější Trojice – běžná neděle
 • 30. 05 – Slavnost Těla a Krve Páně (čtvrtek) –- mše svatá v katedrále, ve farnosti zrušena

Červen

 • 02. 06. Slavnost Těla a Krve Páně ve farnosti, 1. svaté přijímání
 • 06. 06.(čtvrtek) sv. Norbert – pouť Strahov – 18:00 hod.
 • 07. 06. (pátek) Noc kostelů (pokusit se otevřít oba kostely, hlavní program u Sv. Rodiny)
 • 30. 06. mše s dětmi na závěr školního roku

Září

 • 01. 09. mše dětská na začátek školního roku
 • 07. 09. pouť do Hájku, hlavní Hájecká pouť, mši sv. má apoštolský nuncius P. Jude Thaddeus Okolo
 • 28. 09. (sobota) slavnost svatého Václava, mše sv. v 18:00, bude ze slavnosti, odpadnou nešpory

Říjen

 • Růžencový měsíc – modlitba Růžence v neděli přede mší svatou, zvážit další den v týdnu? Dále v pátek ve 20:00 v kostele svatého Martina
 • 27. 10. – Slavnost posvěcení kostela sv. Martina

Listopad

 • 01. 11. (pátek) slavnost Všech svatých, mše sv. v 18:00 v kostele Svaté Rodiny
 • 02. 11. (sobota) Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v 18:00 na hřbitově sester (?)
 • 04. 11. (pondělí) sv. Karla Boromejského
 • 10. 11. oslava sv. Karla Boromejského a sv. Martina při mši v 09:00 (biskup Wasserbauer)
 • 11. 11. (pondělí) sv. Martin, Svatomartinský průvod od 17:00, 18:30 slavná mše svatá v kostele Sv. Martina
 • 24. 11. Slavnost Krista Krále – na konci mší svatých krátká adorace

Prosinec

 • 01. 12. 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců na začátku mší
 • Roráty budou každou sobotu od 7:00, po mši svaté společná modlitba ranních chval
 • Duchovní obnova farnosti v době adventní
 • 05. 12. (čtvrtek) sv. Mikuláš – bude aktivita pro děti ??
 • 24. 12. (úterý) Štědrý den
  • 16:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi (vystupuje farní sbor)
  • 24:00 půlnoční mše svatá kostel Sv. Rodiny
 • 25. 12. (středa) Slavnost Narození Páně
  • 10:00 – mše svatá v kostele Sv. Rodiny
 • 26. 12. (čtvrtek) – svátek sv. Štěpána (mše sv. v 9:00 u Sv. Rodiny)
 • 27. 12. (pátek) – svátek sv. Jana (mše svatá u sv. Martina + žehnání vína)
 • 27. 12. odeslat příspěvek na děti na Myanmar
 • 28. 12. (sobota) – svátek sv. Mláďátek (mše svatá v 18:00 u Sv. Rodiny)
 • 31. 12. (úterý) –- sv. Silvestr. Mše svatá na závěr občanského roku v 17:00 u Sv. Rodiny
 • 1. 1. (středa) – Slavnost Matky Boží Panny Marie
  • 9:00 – mše svatá v kostele Sv. Rodiny
  • 10:30 – mše svatá v kostele sv. Martina