Březen 2024

Milí bratři a sestry, letošní březen prakticky celý leží v době postní a v jeho závěru pak budeme prožívat Svatý týden. Doba postní je dobrou přípravy na Velikonoce, kdy spolu s katechumeny, kteří se připravují na svůj křest, i my se zamýšlíme, jak prožíváme svůj vlastní křest. To proto, abychom o Velikonocích znovu stvrdili své rozhodnutí patřit Kristu, obnovit své křestní vyznání. Doba postní nám nabízí bohatý poklad Božího slova, jež je pro nás světlem na životní cestě. Ať jsme pro ně otevření a dokážeme využívat nabízené Boží milosti k proměně našeho srdce.

V týdnu od 3. března budeme mít v úterý on-line biblickou hodinu. Budeme pokračovat v četbě Ježíšova horského kázání v Matoušově evangeliu. Ve čtvrtek pak budeme mít setkání nad Písmem a tématem. Minule jsme začali rozborem mše svaté, budeme v tom tedy pokračovat.

V týdnu od 10. března bude v pondělí od 17 hodin v kostele Svaté Rodiny ministrantská schůzka. V úterý od 20:30 bude on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 19 hodin bude v Klubu zasedání Pastorační rady farnosti. V pátek od 16:45 bude v Klubu pokračovat příprav na první svaté přijímání. V pátek po mši svaté bude pobožnost Křížové cesty. V sobotu od 9:00 prosíme ochotné farníky o účast na brigádě v kostele sv. Martina.

V týdnu od 17. března bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. V pátek od 16:45 pokračuje příprava na první svaté přijímání. V pátek po mši svaté se budeme modlit pobožnost křížové cesty. Příští neděli (Květná neděle) se budou při mši svaté žehnat ratolesti. Mše svatá bude začínat u svatého Martina před kostelem, v případě kostela Sv. Rodiny na parkovišti u hangárů. 

Nedělí 24. března vstupujeme do Svatého týdne. V úterý od 19:30 bude v kostele Sv. Rodiny modlitba se zpěvy z Taizé. Od 20:30 pak on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek bude po mši svaté na památku Poslední večeře Páně ještě adorace v Getsemanské zahradě. Na Velký pátek bude v 9:00 v kostele Sv. Rodiny pobožnost křížové cesty. V 16:00 budou Obřady na památku Umučení Páně. Zveme na Křížovou cestu na Petřín ve 21:00. Na Bílou sobotu zveme na Modlitbu se čtením v 9:00 v kostele Sv. Rodiny. Pak bude možnost adorace u Božího hrobu. Velikonoční vigilie pak bude ve 20:30. Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou na konci mší svatých žehnány pokrmy. Od 17:00 zveme na Strahov na slavnostní nešpory s průvodem ke křestnímu prameni.

Pokud byste chtěli podpořit rodinu našeho zesnulého farníka Josefa Slánského, lze tak učinit na platformě Donio zde. Pro ty z Vás, kteří nemáte možnost platit kartou na internetu uvádíme alternativní platební metodu téže sbírky: Číslo účtu: 2801756480/2010 (Fio banka), variabilní symbol (VS) : 574198. 

Přeji Vám všem požehnanou dobu postní.

Řehoř J. Žáček.